UTF-8文字列を数値参照へ変換するphpコード例

日付 2019.03.26
タイトル UTF-8文字列を数値参照へ変換するphpコード例
本文
php -r '
$str = "あかさたな
はまやらわ";
$ret = "";
foreach (preg_split("//u", $str, 0, PREG_SPLIT_NO_EMPTY) as $c) {
  $ret .= ($c === "\r" || $c === "\n") ? $c
    : "&#x".preg_replace("/^0+/", "", bin2hex(mb_convert_encoding($c, "utf-32be", "utf-8"))).";";
}
print $ret;
'